REGULAMIN 

świadczenia Usług przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej o nazwie „ Nowa Ruda”  

§ 1

Postanowienia Wstępne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia Usługi  z wykorzystaniem aplikacji mobilnej o nazwie „Nowa Ruda” przeznaczonej dla systemu Android, Widows Phone  i iOS  (tj. Aplikacji).

2. W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie: 

a. „Aplikacja” – oznacza oprogramowanie komputerowe  w formie kodu wynikowego, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu. Aplikacja przeznaczona jest dla Urządzeń posiadających system operacyjny: Android lub iOS lub Windows Phone. Aplikacja umożliwia korzystanie z Usługi świadczonej przez Usługodawcę. 

b. „Informacja” – oznacza wiadomość przesyłaną przez  Użytkownika do Usługodawcy lub równocześnie do wszystkich innych Użytkowników    za pomocą Aplikacji, Systemu Informatycznego oraz sieci Internet. Przez Informacje rozumie się również „ogłoszenie”  zamieszczaną przez Użytkownika w ramach Modułu „Ogłoszenie”, za pomocą Aplikacji, Systemu Informatycznego oraz sieci Internet.  Informacja może mieć formę tekstu lub/ i formę multimedialną (np. zdjęcia, grafiki, plik audio). Informacja musi  spełniać wymagania techniczne (np. odnośnie formatu plików) opisane w Regulaminie.

c. „Informacja Handlowa” – oznacza informację handlową w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

d. „Komunikat” – oznacza wszystkie wiadomości, dane oraz pliki, które zostały przesłane przez Usługodawcę na Aplikację zainstalowaną na Urządzeniu posiadanym przez Użytkownika, w ramach korzystania przez Użytkownika z Usługi. Komunikaty pochodzić mogą bezpośrednio od Usługodawcy lub od podmiotów trzecich współpracujących z Usługodawcą.  

e. „Moduł” lub „Moduł Aplikacji” – oznacza wyodrębnioną pod względem wizualnym, funkcjonalnym i/lub  tematycznym część Aplikacji; Lista Modułów wraz z opisem tematyki, przeznaczenia oraz funkcjonalności poszczególnych Modułów zawarta została w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

f. „Prawo autorskie” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

g. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę. 

h. „System Informatyczny” – oznacza oprogramowanie komputerowe, które wykorzystywane jest przez Usługodawcę w celu świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika. 

i. „Umowa” – oznacza umowę świadczenia Usługi,  zawartą pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem.  

j. „Urządzenie” – oznacza  urządzenie przenośne typu smartfon znajdujące się w posiadaniu Użytkownika na dowolnej podstawie prawnej, na którym zainstalowana została  Aplikacja, spełniające wymagania opisane w  niniejszym Regulaminie.  

k. „Usługodawca” – oznacza Gminę Miejską Nowa Ruda, z siedzibą: 57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 

posiadająca  NIP: 8851533338, Regon 890717935, adres poczty elektronicznej : miasto@um.nowaruda.pl  oraz serwis internetowy (http://www.um.nowaruda.pl).

l. „Użytkownik” – oznacza każdą osobę fizyczną, spełniającą wymagania opisane w Regulaminie, która pobrała Aplikację i zawarła z Usługodawcą Umowę na zasadach opisanych w Regulaminie.

3. Usługa przeznaczona jest  dla osób fizycznych, mających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym dla osób pomiędzy 13-tym a 18-tym rokiem życia), które po zainstalowaniu Aplikacji na swoim Urządzeniu oraz z chwilą rejestracji w ramach Aplikacji zawarły z Usługodawcą Umowę. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Aplikacji i świadczonej przez Usługodawcę Usługi za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca powyższe warunki.

4. Korzystanie z Usług Aplikacji jest dobrowolne i nieodpłatne, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 4 oraz § 10 pkt . 2 lit. f. Regulaminu.

§ 2

                      Aplikacja

1. Aplikację można pobrać nieodpłatnie ze sklepu internetowego Google Play, Windows Phone Store i App Store. 

2. W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu należy postępować zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami wyświetlanymi po uruchomieniu pliku inicjującego instalację lub podawanymi przez sklep internetowy Google Play, Windows Phone Store i App Store.   

3. Po zainstalowaniu Aplikacji na Urządzeniu, Użytkownik może przeglądać treści (np. informacje o Usługodawcy, atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych) zamieszczone w ramach Aplikacji przed jej udostępnieniem Użytkownikowi (tj. stanowiące cześć treściową Aplikacji).  Do przeglądania przez Użytkownika treści zamieszonych w Aplikacji przed jej udostępnieniem Użytkownikowi (stanowiących część Aplikacji) nie jest wymagana jakakolwiek rejestracja Użytkownika.  Do korzystania z Aplikacji zastosowanie znajdują warunki odrębnej licencji. 

4. Użytkownik może w każdym monecie dokonać odinstalowania Aplikacji. Odinstalowanie Aplikacji powoduje, iż Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usługi. 

 

§ 3

Rodzaj i Zakres Usług

1. Na podstawie Regulaminu, Usługodawca świadczy  z wykorzystaniem Aplikacji Usługę polegającą na: 

a. przesyłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę Komunikatów na  Aplikację zainstalowaną na Urządzeniu,

b. umożliwieniu Użytkownikowi przesyłania za pomocą Aplikacji  Informacji do Usługodawcy, w ramach Modułów Aplikacji posiadających taką funkcjonalność, 

c. umożliwieniu Użytkownikowi komunikacji z innymi Użytkownikami przy wykorzystaniu Aplikacji, w ramach Modułów Aplikacji posiadających taką funkcjonalność (tj. umożliwienie przesyłania przez Użytkownika Informacji równocześnie do wszystkich innych osób korzystających z Usługi oraz odbierania przez Użytkownika na Aplikacji informacji przesyłanych przez inne osoby korzystające z Usługi tj. przez innych Użytkowników,

d. umożliwienia Użytkownikowi zamieszczania Informacji („ogłoszeń”) na „elektronicznej tablicy ogłoszeniowej” dostępnej w ramach Modułu „Ogłoszenia”  oraz przeglądania w ramach Modułu „Ogłoszenia” ogłoszeń zamieszczonych przez inne osoby korzystające z Usługi. 

2. Usługa świadczona jest w zakresie wynikającym z funkcjonalności i przeznaczenia poszczególnych Modułów (tj. Użytkownik może korzystać z Usługi przy wykorzystaniu poszczególnych Modułów w zakresie wynikającym z charakteru, tematyki, przeznaczenia i funkcjonalności poszczególnych Modułów).  Przeznaczenie, funkcjonalność oraz tematyka poszczególnych Modułów opisana została w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

3. Korzystanie z Usługi wymaga uprzedniego zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu posiadanym przez Użytkownika oraz rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji. 

4. W celu dokonania rejestracji w ramach Aplikacji należy podać wymagane dane osobowe oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Dane podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji przesyłane są do Systemu Informatycznego za pomocą sieci Internet.  W ramach rejestracji Użytkownik podaje następujące dane:_adres e-mail.  Usługodawca informuje, że podany adres e-mail może być traktowany jako pseudonim Użytkownika (tj. adres e-mail nie musi zawierać  imienia i nazwiska Użytkownika). 

5. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania rejestracji, które wyświetlane jest w ramach Aplikacji. Z chwilą otrzymania  potwierdzenia dokonania rejestracji następuje zakończenie procesu rejestracji Użytkownika.   

6. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji Użytkownika (pkt 5 powyżej),  zawarta zostaje pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowa o świadczenie Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

7. Umowa zawarta może zostać wyłącznie w języku polskim, na podstawie niniejszego Regulaminu. Usługodawca nie stosuje jakichkolwiek kodeksów etycznych dotyczących świadczonej Usług.

8. W ramach Usługi Usługodawca może przesyłać do Użytkownika (tj. na Aplikację zainstalowaną na Urządzeniu posiadanym przez Użytkownika) Komunikaty pochodzące bezpośrednio od Usługodawcy oraz Komunikaty przekazane przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą. 

9. Usługodawca przesyłał będzie Komunikaty do poszczególnych Modułów Aplikacji (tj. dany Komunikat będzie widoczny w ramach Modułu, do którego został przesłany przez Usługodawcę, a Użytkownik chcąc zapoznać się z treścią Komunikatu będzie musiał otworzyć odpowiedni Moduł Aplikacji).  

10. W ramach korzystania z Usługi Użytkownik uzyskuje możliwość przesyłania własnych Informacji do Usługodawcy lub/i równocześnie do wszystkich innych Użytkowników (tj. na Aplikacje posiadane przez inne osoby korzystające z Usługi). Użytkownik może przesyłać Informacje odpowiednio do Usługodawcy lub równocześnie do wszystkich innych Użytkowników korzystających z Usługi wyłącznie przy wykorzystaniu Modułów Aplikacji, które posiadają taką funkcjonalność.  Usługodawca informuje przy tym, że inne osoby korzystające z Usługi będą mogły zapoznać się z taką Informacją  tylko po jej „ściągnięciu”  za pomocą sieci Internet na Aplikację posiadaną przez daną osobę (tj. po nawiązaniu przez Aplikację posiadaną przez daną osobę, połączenia z Systemem Informatycznym za pomocą sieci Internet).     

11. Użytkownik może przesyłać do Usługodawcy przy wykorzystaniu danego Modułu Aplikacji wyłącznie Informacje odpowiadające tematyce i przeznaczeniu danego Modułu.  

12. Użytkownik może przesyłać do Usługodawcy oraz innych Użytkowników przy wykorzystaniu poszczególnych Modułów wyłącznie Informacje spełniające wymagania techniczne opisane w § 4 Regulaminu.  

13. Przesyłając Informację do Usługodawcy,  Użytkownik:

a. zapewnia, że przesłanie danej Informacji Usługodawcy oraz jej dalsze wykorzystanie przez Usługodawcę, w tym przesłanie innym Użytkownikom Aplikacji (jako Komunikatu), nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, 

b. zezwala Usługodawcy na dokonywanie redakcji, skrótów oraz innych zmian w przesłanej Informacji,

c. zezwala Usługodawcy na wykorzystanie Informacji przez rozesłanie Informacji, w całości lub części, lub zmienionej wersji Informacji,  do wszystkich lub wybranych Użytkowników Aplikacji (tj. przesłanie przez Usługodawcę Informacji jako Komunikatu pochodzącego od Usługodawcy na Aplikację posiadaną przez innych Użytkowników ), 

14. W przypadku, gdy dana Informacja stanowi lub zawiera utwór w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego,  Użytkownik przesyłając taka Informację do Usługodawcy zapewnia, że jest wyłącznym twórcą takiego utworu/ utworów  i przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do przedmiotowego utworu/utworów, bez jakichkolwiek ograniczeń lub wad prawnych. Powyższe postanowienie dotyczy wszystkich utworów przesyłanych w ramach Informacji  przez Użytkownika do Usługodawcy. 

15. W ramach korzystania z Usługi Użytkownik nie może przesyłać innym Użytkownikom Informacji stanowiących Informacje Handlowe,  z zastrzeżeniem postanowień pkt 18 poniżej. 

16. W ramach korzystania z Usługi Użytkownik uzyskuje w ramach Aplikacji dostęp do Modułu „Ogłoszenia” stanowiącego „elektroniczną tablicę ogłoszeniową”, przeznaczoną do zamieszczanie Informacji („ogłoszeń”) i przeglądania ogłoszeń  – zamieszczanych przez osoby korzystające z Usługi. 

17. W ramach korzystania z Usługi, Użytkownik uzyskuje możliwość przeglądania  w Module „Ogłoszenia” ogłoszeń zamieszczonych przez inne osoby korzystające z Usługi, a także możliwość przesyłania Informacji („ogłoszeń”),  które będą automatycznie przesyłane przez System Informatyczny do Aplikacji wykorzystywanych przez innych Użytkowników Modułu „Ogłoszenia” (tj. będą przesyłane automatycznie do Aplikacji i zamieszczane w Module „Ogłoszenia”, inny Użytkownik mający zainstalowaną Aplikację na Urządzeniu i dysponujący połączeniem z Internetem, będzie mógł się z nimi zapoznać). 

18. Użytkownik może przesyłać w ramach Modułu „Ogłoszenia”  między innymi Informacje mające charakter Informacji Handlowych. 

19. W ramach świadczonych Usług Usługodawca nie tworzy, nie weryfikuje, nie modyfikuje ani w żaden inny sposób nie wpływa na treści Informacji przesyłanych przez Użytkownika innym Użytkownikom Aplikacji lub zamieszczanych przez Użytkownika lub innych użytkowników Aplikacji w  ramach Modułu „Ogłoszenia”. 

20. Usługodawca zobowiązuje się do umożliwienia korzystania z Usług w wymiarze nie mniejszym niż 358 dni w ciągu roku. Usługodawca uprawniony jest ponadto do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w świadczeniu Usługi, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 48 godzin w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konfiguracyjnych i konserwacyjnych. Usługodawca powiadomi o takiej przerwie technicznej z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie: http://www.um.nowaruda.pl  lub wyświetli odpowiedni komunikat w ramach Aplikacji.  

§ 4

Wymagania Techniczne i Szczególne Ryzyka

1. Korzystanie z Usług Aplikacji możliwe jest dla Użytkowników, którzy dysponują Urządzeniem, posiadającym dostęp do sieci Internet tj. aktywnego łącza internetowego (sieć WiFi lub sieć komórkowa) oraz wyposażonym w system operacyjny Android w wersji 4.0 albo nowszej, w system operacyjny Windows Phone 8.1 lub w system operacyjny iOS w wersji 8.

2. Zainstalowanie Aplikacji i korzystanie z Usługi może okazać się możliwe również w przypadku Urządzeń, wyposażonych w innego rodzaju system operacyjny, niż wymieniony w ustępie poprzedzającym, lub w przypadku dokonania przez Użytkownika samodzielnych zmian w systemie operacyjnym, nieautoryzowanych przez producenta systemu operacyjnego. W takim wypadku Usługodawca – ze względów technicznych – nie zapewnia, że Aplikacja będzie działać prawidłowo oraz że korzystanie w pełnym zakresie z Usługi będzie możliwe. 

3. Usługodawca informuje, że w przypadku dokonania przez Użytkownika lub inne osoby  zmian w posiadanym w wskazanym w pkt 1 powyżej systemie operacyjnym, indywidualnej konfiguracji Urządzenia, zainstalowaniu (lub korzystaniu) na Urządzeniu z innego programu komputerowego mającego wpływ na działanie Aplikacji,  Aplikacja może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy. Usługodawca informuje, że w powyższych przypadkach może okazać się niemożliwym korzystanie z Usługi lub nastąpi ograniczona możliwość korzystania z Usługi. 

4. Koszty połączenia Urządzenia (Aplikacji) z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym.

5. Z zachowaniem postanowień pkt 6 poniżej, korzystanie z Aplikacji i Usługi nie zwiększa zagrożeń dla bezpieczeństwa samego Urządzenia, którym posługuje się Użytkownik. Jednakże Usługodawca informuje, że Komunikaty i Informacje przesyłane od i do użytkownika są szyfrowane oraz – za wyjątkiem danych osobowych, podawanych w czasie rejestracji zgodnie z § 3 ust. 4 – są przeznaczone do rozpowszechniania wśród innych Użytkowników Aplikacji i Usługi. Usługodawca zaleca nieprzesyłanie za pomocą Aplikacji i Usługi jakichkolwiek identyfikatorów, haseł dostępu lub innych informacji, których ujawnienie do wiadomości publicznej mogłoby stanowić zagrożenie dla prywatności Użytkownika lub osób trzecich.

6. Korzystanie z Usługi wiąże się następującymi szczególnymi ryzykami i zagrożeniami:

a. możliwość otrzymania spamu, tj. niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną,

b. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych i informacji,

c. możliwość działania niedozwolonego oprogramowania spyware lub innego szkodliwego oprogramowania m.in. robaków internetowych,

d. możliwość wyłudzenia haseł poprzez phishing tj. przesyłania fałszywych wiadomości internetowych przypominających autentyczne w celu pozyskania danych osobowych i informacji.

7. Usługodawca informuje o następujących parametrach technicznych świadczonej Usługi  :

a. Maksymalna wielkość pojedynczej Informacji w postaci wiadomości tekstowej: 10 kB,

b. Maksymalna wielkość pojedynczego przesyłanego pliku multimedialnego (grafiki, zdjęcia) w formacie JPG, PNG: 10 MB,

8. Usługodawca informuje, że zgodnie z warunkami świadczenia Usługi w przypadku przesłania przez Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji do Usługodawcy, innych Użytkowników lub do Modułu „Ogłoszenia” Informacji przekraczającej wartości opisane w pkt 7 lit. a) lub b) powyżej (tj. przekroczenia dopuszczalnej wielkości wiadomości/pliku), Informacja taka nie zostanie przesłana  (Aplikacja nie prześle takiej Informacji do Systemu Informatycznego i nie dotrze ona do odpowiednio Usługodawcy, ani Użytkowników).  

§ 5

Zakaz Działań Bezprawnych

1. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług, treści o charakterze bezprawnym, stanowiących naruszenie bezwzględnie obowiązujących  przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:

a. obscenicznych lub wulgarnych,

b. nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, 

c. obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość,

d. propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego socjalizmu lub komunizmu, oraz kwestionujące fakty historyczne,

e. godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich, 

f. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie lub prawa pokrewne,

g. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych,

h. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Usługodawcy lub innych Użytkowników.

2. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług, w tym przesyłania do innych Użytkowników Informacji Handlowych, z zastrzeżeniem postanowień § 3 pkt. 18  Regulaminu (tj. Użytkownik może przesyłać Informacje Handlowe tylko w ramach Modułu „Ogłoszenia”). 

3. Użytkownik, który poweźmie wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona za pośrednictwem Aplikacji jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: miasto@um.nowaruda.pl przeznaczonej do zgłaszania naruszeń. 

4. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji, Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści. 

§ 6

Własność Intelektualna 

1. Z chwilą przesłania danej Informacji Usługodawcy stanowiących lub zawierających utwór /utwory  w rozumieniu przepisów Prawa Autorskie (w tym tekstów, zdjęć, grafiki) Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na korzystanie z takiego utworu/utworów na polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w tym wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b. utrwalanie i zwielokrotnienie techniką cyfrową,

c. rozpowszechnienie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. W ramach powyżej udzielonej licencji, z chwilą przesłania danej Informacji Usługodawcy stanowiących lub zawierających utwór w rozumieniu przepisów Prawa Autorskie (w tym tekstów, zdjęć, grafiki) Użytkownik udziela Usługodawcy zezwolenia na korzystanie i rozporządzenia opracowaniami przedmiotowych utworów, na wszystkich polach eksploatacji opisanych w pkt. 1 powyżej, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych.

3. Licencja, o której mowa w pkt. 1 powyżej, upoważnia Usługodawcę do udzielania sublicencji na powyżej opisane utwory, na rzecz dowolnych podmiotów (w tym udzielania dowolnym podmiotom dalszego zezwolenia na korzystania i rozporządzenia opracowaniami utworów). 

4. Licencja na korzystanie z powyżej wskazanych utworów (w tym zezwolenie na korzystanie i rozporządzenie opracowaniami utworów) udzielona zostaje na czas nieoznaczony. 

5. Z chwilą przesłania danej Informacji Usługodawcy stanowiących lub zawierających utwór w rozumieniu przepisów Prawa Autorskie (w tym tekstów, zdjęć, grafiki) Użytkownik wykonując swoje osobiste prawa autorskie wyrażą zgodę na pierwsze udostępnienie przesłanego utworu publiczności.  Użytkownik upoważnia również Usługodawcę do anonimowego udostępnienia przesłanego przez niego utworu.    

6. Usługodawca informuje, że na podstawie licencji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, dostarczone przez Użytkownika Informacje lub ich części  mogą być wykorzystane w ramach świadczenia Usługi, w szczególności, mogą być udostępnione innym osobom korzystającym z Usługi (tj. mogą być przesyłane jako Komunikaty do innych osób korzystających z Aplikacji). 

7. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania wynagrodzenia z tytułu udzielenia Usługodawcy powyżej opisanej licencji ( w tym zezwolenia  na korzystanie i rozporządzenia opracowaniami utworów).  

 

§ 7

Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca (tj. Gmina Miejska Nowa Ruda, z siedzibą: : 57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1, posiadająca  NIP: 8851533338, Regon 890717935,) . Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika w następującym zakresie: adres e-mail. Dane przetwarzane są w celu świadczenie Usługi w szczególności przesyłania Komunikatów do Użytkownika, przesyłania przez Użytkownika Informacji do Usługodawcy lub innych użytkowników korzystających z Usługi, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie), oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usług. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

2. Usługodawca informuje, że Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. 

3. Usługodawca informuje, że zawarł z spółką SISMS Sp. z o.o. z  siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kruczkowskiego 19  umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, na podstawie której to umowy powierza powyżej opisanej spółce przetwarzania powyżej wskazanych  danych osobowych Użytkownika.  Powyżej opisany podmiot przetwarzał będzie dane osobowe Użytkownika począwszy od zawarcia przez Usługodawcę z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usługi. 

§ 8

Reklamacje

1. Użytkownik może składać reklamacje związane z świadczeniem Usługi. Użytkownik może składać reklamacje w dowolny sposób, w tym przesyłane na adres poczty elektronicznej:  miasto@um.nowaruda.pl   lub pisemnie, na adres Usługodawcy (adres: Gmina Miejska Nowa Ruda, z siedzibą: : 57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1). 

2. Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. 

3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej albo na adres podany w reklamacji (w zależności od sposobu złożenia reklamacji). 

§ 9

Czas Trwania Umowy o Świadczenie Usługi 

1. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas nieoznaczony.

2. Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia w każdym momencie zawartej z Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez wyrejestrowanie się za pomocą ustawień w Aplikacji po wybraniu („kliknięciu”) przycisku „Usuń konto”.  

3. W przypadku odinstalowania przez Użytkownika Aplikacji w trakcie obowiązywania umowy o świadczenie Usług Aplikacji, nie powoduje to jednoczesnego wypowiedzenia Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż w przypadku dokonania przez Użytkownika ponownej instalacji Aplikacji na tym samym Urządzeniu oraz podaniu w trakcie rejestracji tego samego adresu e-mail, odnośnie którego dokonana była uprzednia rejestracja, rejestracja powoduje jedynie potwierdzenie warunków dotychczas obowiązującej umowy, a nie prowadzi co zawarcia kolejnej Umowy o świadczenie Usługi. 

4. Użytkownik żąda rozpoczęcia świadczenia Usługi od chwili zawarcia Umowy.  W związku z powyższym, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy opisane w art. 7 ustawy  z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

5. Umowa o świadczenie Usług może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę z wskazanego poniżej ważnego powodu. Za ważny powód stanowiący podstawę wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę uznaje się: 

a. naruszenie przez Użytkownika przepisów prawa lub naruszenie praw osób trzecich, 

b. naruszenie przez Użytkownika warunków licencji udzielonej na Aplikację,

c. prowadzenie przez Użytkownika działań, naruszających lub zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego, 

d. przesyłania  przez Użytkownika do Usługodawcy lub innej osoby korzystającej z Aplikacji, przy wykorzystaniu danego Modułu Informacji niezwiązanych tematycznie z tematyką danego Modułu opisaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

e. naruszenie przez Użytkownika postanowienia lub postanowień Regulaminu,

f. trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi lub zmiana zakresu świadczenia Usługi przez Usługodawcę,

g. wykorzystywanie Usługi do przesyłania innym osobą korzystającym z Aplikacji Informacji Handlowych, poza przypadkiem opisanym w § 3 pkt.18 Regulaminu, 

h. jeżeli jest to wymagane na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji organu władzy publicznej.

6. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę następuje z zachowaniem 3 dniowego terminu wypowiedzenia.  

7. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostanie przesłane Użytkownikowi przez Usługodawcę w postaci elektronicznej na Aplikację. 

8. W celu uniknięcia wątpliwość przyjmuje się, że Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku wystąpienia któregokolwiek z ważnych powodów opisanych w pkt. 5 powyżej.

 

§ 10

Postanowienia Końcowe

1. Użytkownik może otrzymywać za pośrednictwem Aplikacji informacje handlowe lub inne treści o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to wymagane przez prawo zgody. 

2. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia zmiany w postanowieniach Regulaminu z następujących ważnych powodów: 

a. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub do zmian przepisów prawa, dotyczących lub mających wpływ na  świadczenie Usługi,

b. konieczność dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,

c. konieczność dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, dotyczących lub mających wpływ na świadczenie Usługi,

d. wprowadzenie nowych usług lub zmiana zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę,

e. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,

f. wprowadzenie odpłatności za świadczenie Usługi, 

g. zmiana ryzyk związanych z korzystaniem z Usług,

h. zmiana danych podmiotów wskazanych w Regulaminie (np. adresu Usługodawcy),

i. zmiana funkcjonalności Aplikacji lub danego Modułu/Modułów,

j. zmiany tematyki lub przeznaczenia danego Modułu/Modułów,

k. wprowadzenia nowego Modułu/Modułów do Aplikacji,  zmiany przeznaczenia, tematyki lub funkcjonalności określonego Modułu/Modułów, lub usunięcia Modułu/Modułów,  

l. zmiana dotyczącą Urządzenia (np. wymagań dotyczących systemów operacyjnych) przy wykorzystaniu których można korzystać z Usług, w szczególności wprowadzenie lub usunięcie możliwości korzystania z Aplikacji, przy wykorzystaniu Urządzeń  posiadających określony rodzaj lub wersję systemu operacyjnego,

m. zmiana lokalizacji lub sposobu pobierania Aplikacji przez Użytkownika.   

3. O zmianie w postanowieniach Regulaminu Usługodawca poinformuje za pośrednictwem Aplikacji  umożliwiając zapoznanie się z treścią   zmienionej  (ujednoliconej) wersji  Regulaminu. Jednocześnie w zmienionej treści Regulaminu oznaczone zostają postanowienia, które uległy zmianie (np. innym kolorem). 

4. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, który nie wypowiedział Umowy o świadczenie Usług w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu., z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej Wypowiedzenie umowy następuje zgodnie z postanowieniami § 9  pkt. 2 Regulaminu.   

5. W chwili przedstawienia nowej wersji Regulaminu w ramach Aplikacji, Użytkownik może wybrać („kliknąć”) na jedne z następujących, znajdujących się pod treścią zmienionego Regulaminu przycisków: „Akceptuje” albo „nie Akceptuję ” albo „Dalej”. Kliknięcie na przycisk „nie Akceptuję” powoduje przeniesienie Użytkownika do ustawień Aplikacji służących do wyrejestrowania się z Aplikacji, o których  mowa w § 9 pkt. 2 Regulaminu.  Kliknięcie „Dalej”  spowoduje możliwość dalszego korzystania z Aplikacji, przy czym do zmiany Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia ust. 4 powyżej.  

6. W chwili udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu, Użytkownik będzie miał możliwość natychmiastowej akceptacji zmienionej treści Regulaminu poprzez oznaczenie („kliknięcie”) w ramach Aplikacji przycisku „Akceptuje”. Oznaczenie („kliknięcie”) przycisku „Akceptuje” powoduje, że zmieniony „Regulamin”  wiąże Użytkownika już z chwilą dokonania tej czynności (tj. od chwili kliknięci przycisku „Akceptuje”). 

7. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie  w postaci elektronicznej w ramach Aplikacji. Ponadto,  Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem www.um.nowaruda.pl.   Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu, wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać Regulamin dowolną techniką w celu przechowywania oraz zapoznania się z jego treścią. 

8. Załącznik nr 1 – Lista Modułów stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Lista Modułów, w ramach których Użytkownik może korzystać z Usługi, to:  

Moje Sprawy, Informacje, O mieście,  Ciekawe Miejsca,  Mapa, Szlaki turystyczne, Kontakt, Restauracje i bary, Hotele i pensjonaty, Bromov, Galeria, Pogoda, Facebook.