Polityka prywatności

 

1.     Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, które przez dokonanie rejestracji i zamówienie usług na zasadach określonych w Regulaminie zawarły z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy).

2.     Wszystkie pojęcia, pisane z wielkiej litery, o ile nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce, przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym po wybraniu Usługodawcy (nazwy jednostki samorządu terytorialnego tj. miasta, gminy, powiatu) w wyszukiwarce pod adresem: https://www.kontomieszkanca.pl oraz na stronie www Usługodawców, sklepów dystrybucyjnych GOOGLE PLAY i APPLE STORE, gdzie Użytkownik pobiera aplikacje mobilne Usługodawców.

3.     Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) są Usługodawcy, do których Modułów rejestruje się dany Użytkownik przy pomocy Aplikacji.

4.     Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia, jak również prawo odwołania zgody, jeśli została ona udzielona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu należy wysłać wiadomość e- maila na adres podany w Regulaminie.

5.     W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Systemu SISMS oraz usług oferowanych w jego ramach, Użytkownik traci możliwość korzystania z tych usług.

6.     Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla następujących celów:

a.     świadczenie usług w ramach Aplikacji;

b.     zapewnienie sprawnego funkcjonowania Systemu Informatycznego;

c.     marketing usług świadczonych przez Usługodawców, w tym przesyłanie informacji handlowych (w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej wyraźnej zgody);

d.     wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz

e.     tworzenie wewnętrznych raportów i analiz.

7.     Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8.     Poza przypadkami wskazanymi w pkt 7 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

9.     Usługodawca informuje, że zawarł z spółką SISMS Sp. z o.o. z  siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kruczkowskiego 19  umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, na podstawie której to umowy powierza powyżej opisanej spółce przetwarzania danych osobowych Użytkownika. 

10. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

PLIKI COOKIES

1.    Niektóre obszary Systemu Informatycznego mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia osoby korzystających z Systemu Informatycznego, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

2.    Pliki typu cookies wykorzystywane są w celu:

a.   przechowywania identyfikatorów sesji,

b.   przechowywania informacji o wyrażeniu przez osobę korzystającą z Systemu Informatycznego akceptacji Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies.

3.    Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

4.    Osoba korzystająca z Systemu Informatycznego może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu osoby korzystającej z Systemu Informatycznego.

5.    Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pod poniższymi odnośnikami:

•   w przeglądarce Internet Explorer
•   w przeglądarce Mozilla Firefox
•   w przeglądarce Chrome
•   w przeglądarce Safari